กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชรินทร์ อาชาคีรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0621937071
อีเมล์ : watcharin.co@gmail.com

นายณัฐวัตร วิชาจารย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0931900383
อีเมล์ : phone_2508@hotmail.com