กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ อาชาคีรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0621937071
อีเมล์ : watcharin.co@gmail.com