ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต เทอดโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899612840
อีเมล์ : Alongkott12@gmail.com